ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วม
THE BEST CAMP
" ค่ายเยาวชนเขย่าโลก "

ข้อพึงปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกค่ายเยาวชนเปลี่ยนโลก

 

ตรวจสอบรายชื่อ

ผ่านทาง www.youthfornextstep.com
( สำหรับตัวสำรองหากผ่านการคัดเลือก
จะมีทีมงานติดต่อไปในวันที่ 26 พฤษภาคม ) 

ชำระค่าค่าย

โอนเงินชำระเงินค่าค่าย 1,000 บาท 
ชื่อบัญชี ” เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ
Youth for Next Step”
เลขที่บัญชี 630-2-14103-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์
*ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560*

ส่งหลักฐานยืนยัน

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
ผ่านทาง www.youthfornextstep.com
*ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560*
หากไม่ชำระและส่งหลักฐานจะถือว่าสละสิทธิ
(เมื่อยืนยันเเล้วจะมีทีมงานโทรไปแจ้งรายละเอียด)

พร้อมไปเปลี่ยนโลก

ตรียมกาย เตรียมใจ ให้พร้อม
พร้อมลุยไปด้วยกันกับค่ายเยาวชนเขย่าโลก
วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล MLC 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

#TeamProduction

นาย ธารา เจริญเขต
นาย วัชรพงศ์ รัตนสุนทร
นาย กษิดิศ ศรีจันทรากูล
น.ส. นิชานันท์ วลีเรืองไชย
น.ส. ปัถยา สมอคร
น.ส. ชลธิชา ใบผ่อง
น.ส. บุญญาดา มณีฉาย
น.ส. วริศรา สุวรรณทวี
น.ส. เพ็ญพิชชา ฐิตะกสิกร

#TeamCreative

น.ส. ณัฏฐ์ธิดา ภูผาธรรม
น.ส. กมลศิริ เนินคณา
น.ส. วริศรา กิจจะ
น.ส. หทัยชนก อุเทนสุต
น.ส. ชนากานต์ บูรณพรชัย
น.ส. นางสาวปนิตา ทองสุข
น.ส. ณัฐภาส์ จันทร์ยาม
น.ส. พิมลพรรณ อินทะเตชะ
น.ส. ภัณฑิรา พุทธิวุฒิกูล

#TeamPR

นาย ธนเดช กลิ่นด้วง
น.ส. ฉัตราภรณ์ บุญสวัสดิ์
น.ส. อภิสร บุญสิริโรจน์
น.ส. ภิรญา ศิลป์วิเศษสรรค์
น.ส. ชุตานันท์ รัศมีงาม
น.ส. กฤษณา ตันยากุล
น.ส. มัทนา เหมรัชตานันต์
น.ส. อมรรัตน์ สวัสดี
น.ส. สมฤทัย ปะวะโน

#TeamHR

น.ส. อภิชญา บุญสิริโรจน์
น.ส. ศิรประภา น่วมทิม
น.ส. กนกพร สกุลเลิศศิรนันต์
น.ส. ชหทัย เติมทองทศ
น.ส. ญาโณทัย ศุภานุศาสน์
น.ส. สิริยากร เย็นฉ่ำ
น.ส. อภิญญา อารีย์
น.ส. สุพัตรา แสนเสนา
นาย อภิเดช ยอดขันธ์

ข้อพึงปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกค่ายเยาวชนเปลี่ยนโลก

–  โอนเงินชำระเงินค่าค่าย 1,000 บาท  ชื่อบัญชี ” เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step”
    เลขที่บัญชี 630-2-14103-5  ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์
    * ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 *

 

–  อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
   ผ่านทาง www.youthfornextstep.com
   *ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560* 
   หากไม่ชำระและส่งหลักฐานจะถือว่าสละสิทธิ
 
!!! ไหนใครติดแล้วไปทักทายกันในเพจหน่อย !!!
https://www.facebook.com/TheBestCampTH